Нашата история

Вече повече от 20 години, фирма Черкезов ООД е синоним на превъзходство в сектора на изработка на изделия от мрамор, варовик и гранит.

Черкезов ООД е семейна компания с богат международен опит, специализирана в производството и продажбата на изделия от варовик, мрамор, гранит и травертин.

Комбинацията от съвременни технологии и традиция в обработката на камъка позволяват да разкрием и да доставим за вас най-доброто, което природата е създала в недрата си.

През годините предприемаческият ни дух допринася за реализирането на множество инвестиционни проекти за внедряване на конкурентоспособно и високотехнологично оборудване с цел повишаване на производствения капацитет и качество.

Мащабният ни собствен склад, с голяма и разнообразна наличност, позволява да отговорим възможно най-бързо на всяко едно търсене с най-подходящото и персонално решение за конкретните ви нужди.

Черкезов ООД разполага с дългогодишен/богат опит и иновативни технологии, благодарение на които успяваме да разкрием вродените и напълно уникални естетически характеристики на суровия/необработения камък. 

Навременната доставка качествени материали и изделия от естествен камък за жилищни, търговски и административни проекти на отлични цени, ни отличава с високо конкурентно предимство. 

Нашата страст, професионализъм и дързост гарантират качеството на решенията, които доставяме, както в България, така и в чужбина. 

На разположение сме да превърнем Вашата визия в реалност.

0 +
Завършени Проекта
0
Държави
0 +
Различни Материала
Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0648-C01по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. “Черкезов” ООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя машини: Обособена позиция № 1 – „ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов гатер 800/80” – 1бр.; Обособена позиция № 2 – „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на трошачна инсталация за рециклиране на отпадък” – 1бр.”. Краен срок за подаване на оферти 16.03.2018 г. Всички необходими документи може да свалите от тук.

В края на месец август 2017 г. „Черкезов“ ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0648-C01 „Повишаване на енергийната ефектвиност в “Черкезов” ООД чрез известиция в ново енергоспетяващо оборудване“ по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта възлиза на 711 576.22 лв., от които 290 155.41 лв. европейско и 51 203.89 лв. национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 18 месеца.

Основната цел на проекта е е подобряване на енергийната ефективност в Черкезов ООД чрез инвестиции в нови активи, които да заместят старото амортизирано оборудване. Това ще допринесе за въвеждане и развитие на екологосъобразни производство и повишаване на устойчивостта на предприятието. Специфичните цели и очаквани резултати на проекта са:

Постигане на годишни спестявания на енергия от препоръчаните мярки -1291749,12kWh/год.
Постигане на енергийни спестявания за цялото предприятия в резултат от изпълнението на проекта- 71,14 %
Намаляване на емисиите СО2 с 1057,94 тона годишно
Увеличаване на производствения капацитет чрез оптимизиране на производствената дейност с повисоко енергийно ефективно оборудване, което съответства напълно с нуждите на предприятието;
Намаляване на производствените разходи в следствие на намаленото енергопотребление; – Повишено качество на продукцията;
Допълнителни ползи от околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии;
Разширяване на пазарните възможности от възможността на модернизираната техника да работи ефективно с голям капацитет на натоварване.

Проект BG16RFOP002-3.001-0648-C01 „Повишаване на енергийната ефектвиност в “Черкезов” ООД чрез известиция в ново енергоспетяващо оборудване“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

На 21.11.2016 г., „Черкезов“ ООД приключи изпълнението на дейностите по проект BG16RFOP002-2.001-0827-C01 по оперативна „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
В производствения цикъл е внедрено автоматизирано и енергоефективно оборудване – Гатер с едно въже за оформяне на блокове, рязане на фаши и профилиране на детайли от мрамор, гранит и варовик и 5-осна мостова дискова машина за рязане на изделия от мрамор, гранит, варовик и технически камък.
В резултат от изпълнението на дейностите по проекта са постигнати подобряване на производствените процеси, добавяне на нови характеристики на продуктите, разнообразяване на асортимента от продукти и подобряване на ресурсната ефективност.
Изпълнението на проекта доведе до повишаване на производствения капацитет на „Черкезов“ ООД.

Днес 10.03.2016 г. “Черкезов” ООД, обявява провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на два броя машини“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1-“Гатер с едно въже за оформяне на блокове, рязане на фаши и профилиране на детайли от мрамор, гранит и варовик”-1бр.; Обособена позиция №2-“5-осна мостова дискова машина за рязане на изделия от мрамор, гранит, варовик и технически камък”-1бр. Краен срок за събиране на оферти до 17,00 ч. на 31.03.2016 г. Публичната покана и документите за провеждане на процедурата можете да изтеглите от тук

Черкезов ООД стартира проект BG16RFOP002-2.001-0827-C01 по оперативна програма “Иновации и Конкурентноспособност” на 23.12.2015г. Главната цел с извършването на проекта е подобряване на производствния капацитет на фирмата. Общата стойност на проекта е 550 000лв, от които 210 375лв европейско и 37 125лв национално съфинансиране. Проекта ще завърши на 23.12.2016г.

Политика по качеството

Максимална удовлетвореност на изискванията и очакванията на клиентите, като спазваме нормативните изисквания непрекъснато повишаваме конкурентноспособността на дружеството.

Декаларация на ръководството

“ЧЕРКЕЗОВ” ООД, се ангажира с осигуряването на всички необходими ресурси и необходима подкрепа при разработването и внедряването на СЪК съглазно стандарт ISO 9001